Monday 21 April 2014

Studio Seven
110 S Horton St, 98134 Seattle
Washington,
Poster / Flyer

Combichrist Tour 2014
Combichrist Tour 2014

Band's detail

Metal Indus
Tour : Combichrist Tour 2014
United States 03/04/2014 Charlotte
United States 04/04/2014 West Springfield
United States 05/04/2014 Philadelphia
United States 06/04/2014 New York
United States 08/04/2014 Boston
Canada 09/04/2014 Montreal
Canada 10/04/2014 Toronto
United States 11/04/2014 Pittsburgh
United States 12/04/2014 Cleveland
United States 13/04/2014 Chicago
United States 15/04/2014 Minneapolis
United States 16/04/2014 Des Moines
United States 17/04/2014 Lawrence
United States 18/04/2014 Denver
United States 19/04/2014 Salt Lake City
United States 21/04/2014 Seattle
United States 22/04/2014 Portland
United States 24/04/2014 San Francisco
United States 25/04/2014 Las Vegas
United States 27/04/2014 Hollywood
United States 28/04/2014 Phoenix
United States 02/05/2014 Austin
United States 03/05/2014 Houston
United States 04/05/2014 Dallas
United States 06/05/2014 Pensacola
United States 08/05/2014 Jacksonville
United States 09/05/2014 W. Palm Beach
United States 10/05/2014 Orlando
United States 11/05/2014 Atlanta